نام کتاب

بررسي، مقايسه و ارزيابي ساختگراييِ كتز و پراودفوت درباب ماهيت تجربة عرفاني (دانلود+)

نویسنده

مسعود اسماعيلي

موضوعات

مقاله

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

 404.2 کیلو بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

 

 

 

کتاب بررسي، مقايسه و ارزيابي ساختگراييِ كتز و پراودفوت درباب ماهيت تجربة عرفاني اثر مسعود اسماعيلي است؛ كتز (مهمترين شخصيت در ساختگرايي عرفان) برعليت ضروري ميان پيش زمينـه هـا وتجارب عرفاني تأكيد ميكند واين اموررا صورت بخش مـادة تجربـه ـ كـه ناشـي از عاملي بيروني است. مـيدانـد وزمينـه هـا را درقـوام خـودتجربـه نيـز بـه عنـوان جـزء تشكيل دهنده، حاضرميشمرد. پراودفوت باوجودمخالفت باعليت ضروري يادشـده درديدگاهي مشابه ـزمينه هارا دخيل درمتن تجربه و شكل دهنـده بـه آنهـا مـيدانـد و باوردارداين زمينه ها درمرحلة تعبير، تفسيروتبيين نيز دخالـت اساسـي دارنـد و چـون تجربةعرفـاني ازايـن امـورقابـل تمـايز نيسـت،درهريـك ازايـن مراحـل نيـز توسـط پيش زمينه ها ساخته يافته ميشود. درنتيجه درايـن دوديـدگاه بـه رغـم تفـاوتهايشـان، تجارب عرفاني، ماهيـت مشـتركي ندارنـد وآنچـه اشـتراكات درايـن زمينـه بـه شـمارميرود، آنچنان فرعي ودورازماهيت آن تجارب اسـت كـه پـذيرش ذات ومـاهيتي واحد را براي همة آنهـا روا نمـيدارد. ايـن ديـدگاه بـاوجـود توجـه درسـت خـودبـه تفاوتهاي تجارب عرفاني وامكان دخالت پيش زمينـه هـادر تجـارب وتعبيـر و تفسـير آنها، در شكلِ كلي پذيرفته نيست واشكالات مهمي برآن وارداست.

 

دسته بندی :دانلود مقاله