نام کتاب

تصمیم (دانلود+)

نویسنده

 برتولت برشت + به اهتمام حمید محوی

موضوعات

نمایشنامۀ آموزشی

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

 787.4 کیلو بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

 

 

 

کتاب تصمیم اثر برتولت برشت با ترجمه حمید محوی است؛ در اینجا نمایشنامۀ آموزشی » تصمیم « همر اه است با قطعه ای از نوشته های برتولت برشت که مشخصاً به نظریۀ نمایشنامۀ آموزشی » تصمیم « مربوط می شود. برای اطلاع خوانندگان سخت گیر که امیدوارم تعدادشان هر چه بیشتر باشد باید بگویم که بخشی از نوشته های برشت در این قطعه که مربوط به موسیقی نمایشنامۀ آموزشی می شد به دلیل ترجمۀ مخدوش فرانسوی )مخدوش از دیدگاه من( در اینجا که شامل تقریباً دو صفحه می شود ترجمه نشده است . علاوه بر این قطعۀ دیگری زیر عنوان » تز دربار ۀ نمایشنامۀ آموزشی« که از ماهنامۀ آلترناتیو برگرفته شده در اینجا ضمیمه شده است )انتشار در برلن، شمارۀ 78/79. ژوئن-اوت 1971 .مجموعه ای که به بررسی نظریۀ ماتریالیستی ادبیات و شمارۀ دوبل 78-79 کاملاً به نمایشنامه های آموزشی برتولت برشت اختصاص دارد(. برای خوانندگانی که مایلند کمی بیشتر دربارۀ نظریۀ نمایشنامه های آموزشی مطالعه کنند، می توانند در انترنت متن راینر اشتاینوگ زیر عنوان »نمایشنامۀ آموزشی : الگوئی برای تآتر سوسیالیست« را جستجو کنند.

 

دسته بندی :دانلود کتاب های نمایشنامه