نام کتاب

تاریخ اسلام

نویسنده

دکتر علی اکبر فیاض

موضوعات

تاریخ

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

صدا از

گل محمدی

حجم

94.0 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

MP3

منبع و ناشر

کاشان کتاب

 

 

 

توضیحات

 

کتاب صوتی تاریخ اسلام اثردکتر علی اکبر فیاض است؛ دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺎض در اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ و‬‬‬‬‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ از دورهﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ و ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺴﻴﺎر‬‬‬‬‫ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع، ﻧﺜﺮ زﻳﺒﺎ و ﻓﺎﺧﺮ، رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ و….ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ‬‬‬‬‫دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب شنیداری / گویا:

 

 

 Tarikhema.org

جهت دانلود رایگان این کتاب صوتی روی دکمه بالا کلیک کنید.

 

 

دسته بندی :کتاب های صوتی تاریخی, کتاب‌های صوتی