کتاب چرا ساسانیان منقرض شدند ؟

ردیفنام کتابتوضیحات دانلود کتابموضوعحجمدریافت
1فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 1خزش قبایل عرب به ایرانتاریخی137 kbدانلود
2فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 2جنگ سرنوشت ساز قادسیهتاریخی196 kbدانلود
3فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 3سقوط تیسپون،عراق،خوزستانتاریخی238kbدانلود
4فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 4سقوط غرب،مرکز،جنوب ایرانتاریخی176 kbدانلود
5فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 5ترور عمر به دست ایرانیانتاریخی149 kbدانلود
6فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 6فتوحات در زمان عثمانتاریخی202kbدانلود
7فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 7دوران امویانتاریخی221 kbدانلود
منبع و پسورد فایل ها
Password : www.aryabooks.com

 

Image result for ‫کتاب فروپاشی ساسانیان‬‎

دسته بندی :دانلود, کتاب های تاریخ ایران باستان